Katolska länkar

Katolska kyrkan i Sverige

Om du har fler frågor kring katolska kyrkan så kan du ställa dem direkt till hemsidans redaktion: info@katolskakyrkan.se.

Det kan gälla allmänna frågor om kyrkan, trosfrågor eller moralfrågor. Ibland får vi många frågor på en gång och besvarar dem då i tur och ordning.

Signum – Katolsk orientering om kyrka, kultur & samhälle

Signum är en fristående kulturtidskrift som skriver om ett brett spektrum av frågor kring tro, kultur, forskning och samhälle på bakgrund av det världsvida, katolska perspektivet.

Vi belyser aktuella ämnen i samhällsdebatten. Vi publicerar artiklar i existentiella, teologiska, filosofiska och etiska frågor. Vi skriver om forskning inom humanioras område. Vi kommenterar litteratur, konst, film och musik. Vi informerar om vad som händer i den katolska kyrkan både i Sverige och runt om i världen.

Vi står för en öppen, vidsynt dialog med andra samfund och religioner. Vi ger utrymme åt fördjupning och eftertanke. Och vi lägger vikt vid att publicera texter av hög kvalitet, bland annat genom att många av våra artiklar är skrivna av forskare och ämnesföreträdare från den akademiska världen.

Katolsk bokhandel

Katolska bokhandeln har sin huvudsakliga uppgift i att tillhandahålla god kristen litteratur, med tyngdpunkten på den katolska utgivningen samt devotionalier och härigenom sprida kännedom och kunskap om katolsk teologi och andlighet samt information om Katolska kyrkan i Sverige.

Katolska kyrkogårdsförvaltningen

Katolska kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för Katolska kyrkogården på Haga Norra (Norra begravningsplatsen).

På vår hemsida finns information om kyrkogården, om katolska begravningar samt vad som gäller i fråga om gravrätter och gravunderhåll.

Med tanke på alla som dör ensamma inbjuder vi till den heliga mässan den 28:e varje månad (eller närmaste vardag). Vi ber för våra avlidna och en god död för oss själva. Mässan firas alltid kl 15.00 i Sankt Josefs kapell, Norra begravningsplatsen, Solna.

Schema för 2022: 28/1, 28/2, 28/3, 28/4,27/5, 28/6, 28/7, 29/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12.

(Busshållplats Linvävartorpet, buss 515, eller buss 507 mot Karolinska sjukhuset Norra).

Katolska kyrkogårdsförvaltningen drivs i stiftelseform och i förvaltningen finns en administratör som också fungerar som kapellvaktmästare. Arbetet leds av stiftelsens ordförande.

Newmaninstitutet

Newmaninstitutet är en högskola i Uppsala, grundad 2001 av jesuiterna i Sverige och medarbetarna kring tidskriften Signum.

S:ta Eugenia församling samarbetar sedan lång tid tillbaka med Newmaninstitutet med kurser och annan programverksamhet.

Newmaninstitutet drivs av jesuitorden och samarbetar med andra filosofisk-teologiska högskolor och universitet runt om i världen. Institutet erbjuder ett rikt utbud av kurser, utbildning och fortbildning. Hösten 2010 ackrediterades Newmaninstitutet som högskola efter att regeringen beslutade att bevilja Newmaninstitutet rättigheter att ge kandidatexamen i teologi.

SUK – Sveriges Unga Katoliker

Är du ung och katolik?
…eller bara ung och intresserad av Katolska Kyrkans gemenskap?
Kom till oss!

Vi har en massa olika verksamheter på många orter i Sverige.

Catholic University Chaplaincy

Students from around the world interested in spirituality & faith, science, culture & social issues, meet every Sunday at 7 pm after Mass in English (6 pm) in the church hall, Kungsträdgårdsgatan 12, S-111 47 Stockholm.

You, Catholic or not, baptized or not, are cordially invited!

Vatikanradion

Vatikanradion är Vatikanstatens officiella sändningstjänst. Inrättades 1931, idag erbjuds program på 47 språk och skickas ut på kortvåg, mediumvåg, FM, satellit och Internet.
Sedan starten har Vatikanradion bibehållits av Jesuitordern.

Vatican Radio is the official broadcasting service of the Vatican. Set up in 1931, today its programs are offered in 47 languages, and are sent out on short wave, medium wave, FM, satellite and the Internet. Since its inception, Vatican Radio has been maintained by the Jesuit Order.

Vatikanen

Heliga Stolen är den katolska kyrkans universella ledningen och arbetar från Vatikanstaten, ett suveränt, oberoende territorium. Påven är ledaren i både Vatikanstaten och the Heliga Stolen. Heliga Stolen.

The Holy See, Sancta Sedes (latin), is the universal government of the Catholic Church and operates from Vatican City State, a sovereign, independent territory. The Pope is the leader of both Vatican City State and the Holy See.

Vatican Library

The Vatican Library is the library of the Holy See, currently located in Vatican City. It is one of the oldest libraries in the world and contains one of the most significant collections of historical texts.

On March 2014, the Holy See announced that NTT Data Corporation and the Library conclude an agreement to digitalize approximately 3 000 of the Library’s manuscripts within four years. It noted that there is the possibility of subsequently digitalizing another 79 000 of the Library’s holdings.

Inside The Vatican – Monthly Magazine

Inside the Vatican is a monthly magazine relating to issues within the Roman Curia, at the Vatican in Rome.

På insidan av Vatikanen är en månatlig tidning som rör frågor inom den romerska curian, vid Vatikanen i Rom.

Katolskt magasin

Katolskt magasin är en katolsk nyhets- och kulturtidskrift som görs av katolskt lekfolk. Vi berättar om kyrkan och dess tro och lära utifrån lekfolkets perspektiv och ger dig hela den bredd och det djup som ryms inom begreppet katolsk kultur.

Katolskt magasin ingår numera i kyrkoavgiften. Alla katoliker i Sverige, som är registrerade medlemmar i Stockholms katolska stift, kan få en kostnadsfri prenumeration. Anmäl ditt intresse för att få tidningen HÄR.

Justitia et Pax

Justitia et Pax, Kommissionen för Rättvisa och Fred i Stockholms Katolska Stift, är ett rådgivande och operativt organ i frågor som berör katolsk sociallära, mänskliga rättigheter, säkerhetspolitik, miljöfrågor, migration och integration samt ekonomisk och social rättvisa.

Kommissionens arbetssätt är framför allt i form av områdesanalys, seminarier, föreläsningar, påverkansarbete och att representera stiftet i motsvarande organ internationellt.

Respekt

Respekt, ett stiftsorgan inom Stockholms katolska stift, startades på initiativ av kardinal Anders Arborelius 1999, för att värna om en livets kultur i Sverige och främja kyrkans arbete med bioetiska frågor.

Genom att aktivt delta i samhällsdebatter om aktuella frågor där människovärdet står på spel, står vi upp för kyrkans människosyn och värnandet om allas rätt till liv.

Katolsk evangelisation

Katolsk evangelisation är ett begrepp som betyder ungefär samma sak som katolsk mission. Alltså den verksamhet med mycket lång tradition som katoliker bedriver och som går ut på att sprida den katolska läran på ett sådant sätt att fler tar den till sig.

Katolsk evangelisation kan också syfta på en mer specifik typ av mission, den mission som sker på hemmaplan och alltså inte inbegriper exempelvis hjälparbete i främmande i länder som är vanligt i samband med mission. I den betydelsen är evangelisationen anpassad utifrån det aktuella landet eftersom förutsättningarna varierar.

Katolska Liturgiska Nämnden

KLN (Katolska Liturgiska Nämnden) har till uppgift att stimulera gudstjänstlivet i Stockholms katolska stift. Nämnden utarbetar gudstjänstordningar och liturgiska böcker, tar initiativ till utbildning med mera. Den är biskopens beredande och rådgivande organ i liturgiska frågor.

Katolska Pedagogiska Nämnden

Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN) är ett stiftsorgan med biskopens uppdrag att stödja och utveckla det pedagogiska arbetet i de katolska församlingarna.

Länksamling

Upptäck vår församling

S:ta Eugenia i korthet

Varje katolsk församling har antingen ett pastoralråd och ett ekonomiråd eller ett gemensamt kyrkoråd (vilket gäller för S:ta Eugenia sedan våren 2022 då vi slog ihop det tidigare pastoralrådet och ekonomirådet).

Kyrkoherden är enligt församlingsordningen ordförande i kyrkorådet. Rådet utser därutöver en vice ordförande. Mandatperioden för kyrkorådet är 2022-2026.

Verksamhetsberättelse

Klicka HÄR för att läsa församlingens verksamhetsberättelse för år 2021.

Personuppgifter och GDPR

Här kan du läsa mer om S:ta Eugenias arbete med integritet och medlemsregistret m.m.
Ladda_hem

Församlingens kallelse

  • Vi i S:ta Eugenia utgör en mångkulturell katolsk församling i Stockholm
  • Vår församlings huvud är Kristus som bygger upp oss till sin kropp genom en levande liturgi
  • och förnyar oss genom sitt ord och Kyrkans sakrament
  • Vi är en trons gemenskap, utsänd till att förkunna Kristus i dialog med omvärlden
  • Vi skall förmedla Guds kärlek till dem som söker och till dem som är utsatta i världen
  • Vi öppnar oss för Andens gåvor
  • Vänskap, lyhördhet och frimodighet skall känneteckna vår gemenskaps vittnesbörd
Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.